Start Fußball

Ansprechpartner Fußball

Sven Dölitzsch
amt. Abtei­lungs­lei­ter
Lei­ter Spiel­be­trieb
Sven Dölitzsch
Tel: 035204 / 399981
Mobil: 0162 / 6441190
E‑Mail an Sven Dölitzsch
René Franke
Nach­wuchs­lei­ter
René Fran­ke
Tel: 035206 / 262098
Mobil: 0152 / 56478220
E‑Mail an René Franke

Thomas Nickl
Schatz­meis­ter
Tho­mas Nickl
Tel: 035206 / 23312
Mobil: 0172 / 3652384
E‑Mail an Tho­mas Nickl
Schieds­richt­er­ob­mann
(kein Mit­glied der Abt.leitung)
Paul Lei­teritz
Mobil: 0172 / 5821061
E‑Mail an Paul Lei­teritz
Trainer A-Jugend
Trai­ner 1. Mann­schaft
Tho­mas Kühne 

Trai­ner 2. Mann­schaft
Mar­tin Stephan
Trai­ner Alte Her­ren
Otmar Schö­ne und
Hell­mut Fröhlich

Trai­ne­rin Frau­en
Cari­na Tho­mas
Mobil: 0173 / 1598304

Trainer Sören Welke
Trai­ner A‑Jugend
SpG Possendorf/Bannewitz
Sören Wel­ke
Mobil: 0172 / 7744278

René Franke
Trai­ner B1-Jugend
(Koop. mit SVB)
René Fran­ke
Mobil: 0152 / 56478220

Trainer David Funke
Trai­ner B2-Jugend SV Ban­ne­witz
(Koop. mit Pos­sen­dorf)
David Fun­ke
Mobil: 0152 / 29049612
Trai­ner C1-Jugend
(Koop. mit SVB)
Ste­fan Hain
(SV Ban­ne­witz)
Mobil: 0172 / 7990662 

Trai­ner C2-Jugend
(Koop. mit SVB)
Frank Ebert
Mobil: 0177 / 8165879
Trainer Michael Lohse
Trai­ner D1-Jun­gend
Micha­el Loh­se
Mobil: 01522 / 9940374

Trai­ner D2-Jugend
SpG. Pos­sen­dorf 2. / SV Ban­ne­witz 2
Lars Kru­se
Mobil: 0173 / 6570877
Trai­ner E1-Jugend
(Koop. mit SVB)
Sebas­ti­an Hoff­meis­ter
Mobil: 0173 / 3605169
Trai­ner E2/F‑Jugend
(Kin­der­fuß­ball)
Chris­ti­an Col­ce­ag
Mobil: 0176 / 73869717
Trainer Jörg Schur
Trai­ner G‑Jugend
Jörg Schur
Mobil: 0175 / 3755527
E‑Mail an Jörg Schur