Ansprechpartner Fußball

Thomas Leiteritz
Abtei­lungs­lei­ter Fuß­ball Tho­mas Lei­ter­itz
Tel: 0351 / 4014514
Mobil: 0152 / 09415635  
E-Mail an Tho­mas Lei­ter­itz
Sven Dölitzsch
Lei­ter Spiel­be­trieb
Sven Döl­itzsch
Tel: 035204 / 399981
Mobil: 0162 / 6441190
E-Mail an Sven Döl­itzsch
René Franke
Nach­wuchs­lei­ter
René Fran­ke
Tel: 035206 / 262098
Mobil: 0152 / 56478220
E-Mail an René Fran­ke
Thomas Nickl
Schatz­meis­ter
Tho­mas Nickl
Tel: 035206 / 23312
Mobil: 0172 / 3652384
E-Mail an Tho­mas Nickl
Paul Leitzeritz
Schieds­rich­te­r­ob­mann
Paul Leit­ze­ritz
Mobil: 0172 / 5821061
E-Mail an Paul Lei­ter­itz

Trainer Volker Schlicke
Trai­ner 1. Mann­schaft
Vol­ker Schli­cke
Mobil: 0152 05657798
Trainer Sven Müller Pachel
Trai­ner 2. Mann­schaft
Sven Mül­ler-Pachel
Mobil: 0172 / 3622361
Trai­ner Alte Her­ren
Otmar Schö­ne und
Chris­ti­an Bern­hardt
Trai­ner A-Jun­gend
Micha­el Guder
Mobil: 0178 / 3869839
Trai­ner B-Jugend
Tho­mas Küh­ne
Mobil: 0152 / 01571008
Trainer Sören Welke
Trai­ner C-Jugend 1
Sören Wel­ke
Mobil: 0172 / 7744278
René Franke
Trai­ner C-Jugend 2
René Fran­ke
Mobil: 0152 / 56478220
Trainer David Funke
Trai­ner D-Jugend 1
David Fun­ke
Mobil: 0152 / 29049612
Trainer Michael Fuhrmann
Trai­ner D-Jugend 2
Micha­el Fuhr­mann
Zeug­wart-Nach­wuchs
Mobil: 0152 / 09801152
Trainer Thomas John
Trai­ner E-Jugend 1
Tho­mas John
Mobil: 0172 / 3627769
Trai­ner E-Jugend 2
Lars Kru­se
Mobil: 0173 / 6570877
Treiner Michael Lohse
Trai­ner F-Jugend 1
Micha­el Loh­se
Mobil: 0152 / 29940374
Trainer Rico Weinhold
Trai­ner F-Jugend 2
Rico Wein­hold
Mobil: 0174 / 1737490
Trainer Jörg Schur
Trai­ner G-Jugend
Jörg Schur
Mobil: 0172 / 375527